Hakkımızda

1960 y?l?nda Giresun’un Sarvan Köyünde babalar? merhum Hac? Mehmet ATAR taraf?ndan bakkaliye ve f?nd?k ticarethanesi olarak kurulan i?letme, Ali ve Talip ATAR karde?ler taraf?ndan, Giresun’da yerel marka oldu.

1964 y?l?nda Ali ve Talip ATAR karde?lerin görevi devralmas? ile; 1968 y?l?nda Gazi caddesinde Atar karde?ler ismi alt?nda konfeksiyon ve tuhafiye ma?azac?l??? ile devam eder. 1972 y?l?nda ürün gam?n? geli?tirip Giresun kapal? çar??s?nda ticarete devam eden Atar karde?ler, 1980 y?l?nda mobilya ve hal? sektörüne de girerek sürekli takip eden, yenilikçi bir anlay??? ortaya koyan kurulu? oldular. 1981’de BEKO, 1985’de SONY, 1987’de BOSCH markas?n?n bayili?ini alan Atar karde?ler, 1995 y?l?nda ise GSM operatörü TURKCELL Abone Merkezini, 2001 y?l?nda dünyan?n en önemli beyaz e?ya devi olan Alman Miele markas?n? bünyelerine eklemi?lerdir. 2002 y?l?nda ?irket yoluna ATAR A.?. ismi alt?nda devam eden Atar ailesi, 2003 y?l?nda TURKCELL EXTRA’y? açarak Turkcell’in bölge ofisi niteli?ini kazanm??lard?r.

cost of zoloft 100mg

Atar A.?. son olarak 2006’da Espiye ve Görele’ye Turkcell Abone Merkezi, 2007’de Giresun’a Arstil Mobilya ma?azas?n? açarak ma?aza zincirlerine yenilerini eklemi?lerdir.

Giresun’da bu süreç içinde ma?azalar zinciri kurarak ciddi bir istihdam sa?layan Atar A.?. açt?klar? Atar Kuyumculuk sayesinde, Giresun’da kuyumculuk anlay???na yeni bir soluk getirdi.

50 y?ll?k ticaret hayat?nda mü?teriye verilen de?er her zaman ATAR firmas? için 1. kural olmu?tur. Bu ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmeyecektir.

Vizyon: average cost of zyban stromectol treatment
Modern ticaret dünyas?n?n nihai kararlar? ?????nda ulusal bir marka yaratarak,tüketici beklentilerinin daima önünde olma stratejisiyle ve ihtiyaçlar?na yönelik uygulamalar geli?tirerek güvendi?imiz ürün ve markalarla yüksek katma de?er yaratmak.

cost of diflucan 150 mg cost of doxycycline for malaria
xenical online nz

Misyonumuz:
Atar grup olarak mü?teri odakl?,topluma ve çevreye duyarl?, güvenilir ve yenilikçi yap?s?yla kaliteli ürünlerden olu?an geni? ürün gam?yla,ya?am standartlar?n? artt?rmada öncü olmak.

prednisone for sale online
They have been relentless from the https://homework-writer.com/ beginning, she said

Bir Cevap Yazın